Skip to content
ส่งฟรี | LINE:@pibbie | 093-242-4269

Fasteners | Supports

4200 Biologix | One-piece hinge shaft with body
4200 Biologix | แกนบานพับเป็นชิ้นเดียวกับบอดี้ - MCDAVID
4200 Biologix | One-piece hinge shaft with body 7,999 ฿
429X | Parallel Hinge Axis Donut knee cover, upper and lower straps, cross straps
429X | แกนบานพับคู่ขนาน โดนัทครอบเข่า สายรัดบนล่าง สายรัดไขว้ - MCDAVID
429X | Parallel Hinge Axis Donut knee cover, upper and lower straps, cross straps 3,999 ฿
429 | Parallel Hinge Axis Donut covers the knees, straps on the bottom.
429 | แกนบานพับคู่ขนาน โดนัทครอบเข่า สายรัดบนล่าง - MCDAVID
429 | Parallel Hinge Axis Donut covers the knees, straps on the bottom. 3,450 ฿
422 | Lightweight Hinge Axis Donut covers the knees, straps on the bottom.
422 | แกนบานพับน้ำหนักเบา โดนัทครอบเข่า สายรัดบนล่าง - MCDAVID
422 | Lightweight Hinge Axis Donut covers the knees, straps on the bottom. 2,750 ฿
231 | Compression, cold compress
231 | รัดกล้ามเนื้อ ประคบเย็น - MCDAVID
231 | Compression, cold compress 1,750 ฿
Sold Out

*อุปกรณ์ซัพพอร์ตส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (support) เพื่อการออกกําลังกาย การเดินทาง การท่องเที่ยว
*อุปกรณ์นี้ไม่สามารถทดแทนการรักษาโดยแพทย์ ปรึกษาแพทย์ทุกครั้งเพื่อการวินิจฉัยและรักษาอาการบาดเจ็บ (Not a substitute for medical care. Always consult a doctor for injury diagnosis and treatment)