Skip to content
ส่งฟรี | LINE:@pibbie | 093-242-4269

Terms of service

เงื่อนไขและข้อกำหนด

บริษัท พิบบี้ จำกัด ("บริษัทฯ") ได้จัดทำเว็บไซต์ www.mcdavid-thailand.com ขึ้นดำเนินธุรกิจการให้บริการการซื้อ-ขายสินค้า ("การทำธุรกรรม"), การเผยแพร่ข้อมูล, การทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย, ข่าวสาร, กิจกรรมและเพื่อการสื่อสารระหว่างบริษัทฯ กับผู้ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก ("สมาชิก") และผู้เยี่ยมชมทั่วไป ("ผู้ชม") ในการเข้าชมและใช้เว็บไซต์นี้ ถือว่าสมาชิกและผู้ชม (เรียกรวมว่า "ท่าน") ยอมรับและยินยอมโดยสมัครใจปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ทุกประการ หากว่าท่านไม่ยินยอม ไม่ยอมรับหรือไม่ต้องการผูกพันตนเองตามเงื่อนไขนี้ โปรดยุติการเข้าชมและออกจากใช้เว็บไซต์นี้โดยทันที 

บริษัทฯ สงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมหรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไข ข้อหนึ่งข้อใดหรือทั้งหมด ตลอดจนข้อตกลงอื่นใดที่อาจมีหรืออ้างถึงบนเว็บไซต์นี้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า